ประสบการณ์

CPAP มีประสบการณ์ในทางวิชาชีพการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่าง ๆทั้งในช่วงเวลาของวิกฤต เศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆในการดําเนินงานของกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เรามีความชัดเจน ในความทุ่มเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การตรวจสอบ

สําหรับกิจการที่ต้องการการตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการยื่น ข้อมูลทางการเงินประจําปีเช่นการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการได้รับส่งเสริมการ ลงทุนโดยรัฐบาล เราตระหนักอยู่เสมอในการให้บริการตามมาตราฐานคุณภาพของการตรวจสอบบัญชี

มาตรฐานของเรา

ไม่ว่ากิจการจะรายงานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)หรือมาตรฐานการ รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) บริการตรวจสอบบัญชีของเราเป็นมากกว่ารูปแบบการ ตรวจสอบตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นแต่มันรวมถึงการปรับปรุงรายงานทางการเงินให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการด้วย

CPAPมีประสบการณ์ทำงานกับหลาย ๆ กิจการได้แก่

 • นายหน้าประกันภัย
 • กิจการซื้อมา-ขายไปและส่งออก
 • กิจการขนส่งและโลจิสติค
 • ร้านอาหารและภัตตาคาร
 • พืชผลทางการเกษตร
 • กิจการค้าปลีก
 • กิจการรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
 • กิจการบริการทางวิชาชีพ
 • กิจการลงทุนในธุรกิจ
 • กิจการโรงเรียนนานาชาติ
 • มูลนิธิและสมาคม
 • ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม

“ไม่ว่าเจ้าของธุรกิจจะเป็นสถาบัน บริษัทเอกชนหรือบุคคลทั่วไปการตรวจสอบ ของ CPAPจะให้คุณค่าและความไว้วางใจ”

บริการตรวจสอบบัญชี

บริษัท ซี.พี.เอ. โปรเฟสชั่นแนล จํากัด “CPAP”

จากการให้บริการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี CPAP มีกลุ่ม
ลูกค้าหลากหลาย ประกอบด้วยนิติบุคคลในประเทศไทยและกิจการต่างประเทศ
รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา CPAP มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสอบ
บัญชีแก่กลุ่มบริษัทข้ามชาติ Multinational enterprises (MNE) และกลุ่มบริษัท
ในประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทตรวจสอบบัญชีมืออาชีพ
ในประเทศไทย CPAP ตระหนักดีว่าการเติบโตและความสําเร็จของเราเชื่อมโยง
โดยตรงกับความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในการให้บริการตรวจสอบบัญชีอย่าง
มืออาชีพตามที่เรามอบให้กับลูกค้าตลอดมา

CPAP นําเสนอมุมมองใหม่ ๆ โดยใช้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกและ
คําแนะนําที่เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจของลูกค้าของเรา