ประสบการณ์

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา CPAP มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่กลุ่มบริษัทข้ามชาติ Multinational enterprises (MNE) และกลุ่มบริษัทในประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทตรวจสอบบัญชีมืออาชีพในประเทศไทย

CPAP ตระหนักดีว่าการเติบโต และความสําเร็จของเราเชื่อมโยงโดยตรงกับความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในการให้บริการตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพตามที่เรามอบให้กับลูกค้าตลอดมา

การตรวจสอบ

สําหรับกิจการที่ต้องการ การตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อมูลทางการเงินประจําปี เช่น การตรวจสอบคำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐบาล เราตระหนักอยู่เสมอในการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพของการตรวจสอบบัญชี

มาตรฐานของเรา

ไม่ว่ากิจการจะรายงานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) บริการตรวจสอบบัญชีของเราเป็นมากกว่ารูปแบบการตรวจสอบตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงรายงานทางการเงินให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการด้วย 

"CPAP" มีประสบการณ์ทำงานกับหลาย ๆ กิจการได้แก่

 • นายหน้าประกันภัย
 • กิจการซื้อมา-ขายไปและส่งออก
 • กิจการขนส่งและโลจิสติกส์
 • ร้านอาหารและภัตตาคาร
 • พืชผลทางการเกษตร
 • กิจการค้าปลีก
 • กิจการรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
 • กิจการบริการทางวิชาชีพ
 • กิจการลงทุนในธุรกิจ
 • กิจการโรงเรียนนานาชาติ
 • มูลนิธิและสมาคม
 • ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม

“ไม่ว่าเจ้าของธุรกิจจะเป็นบริษัทเอกชน สถาบันต่างๆ หน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไปการตรวจสอบ ของ CPAP จะให้คุณค่าและความไว้วางใจ”

บริการตรวจสอบบัญชี

บริษัท ซี.พี.เอ. โปรเฟสชั่นนอล จำกัด “CPAP”

จากการให้บริการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี CPAP มีกลุ่ม
ลูกค้าหลากหลาย ประกอบด้วยนิติบุคคลในประเทศไทยและกิจการต่างประเทศ
รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา CPAP มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสอบ
บัญชีแก่กลุ่มบริษัทข้ามชาติ Multinational enterprises (MNE) และกลุ่มบริษัท
ในประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทตรวจสอบบัญชีมืออาชีพ
ในประเทศไทย CPAP ตระหนักดีว่าการเติบโตและความสําเร็จของเราเชื่อมโยง
โดยตรงกับความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในการให้บริการตรวจสอบบัญชีอย่าง
มืออาชีพตามที่เรามอบให้กับลูกค้าตลอดมา

CPAP นําเสนอมุมมองใหม่ ๆ โดยใช้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกและ
คําแนะนําที่เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจของลูกค้าของเรา

Accounting service, Business and Tax registration and Visa&Work permit service