บริการของเรา

ประสบการณ์

CPAP มีประสบการณ์ในทางวิชาชีพการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในช่วงเวลาของวิกฤต เศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ ในการดําเนินงานของกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เรามีความ ชัดเจนในความทุ่มเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

สําหรับกิจการที่ต้องการการตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการยื่นข้อมูลทางการเงินประจําปี เช่นการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จาก การได้รับส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐบาล เราตระหนักอยู่เสมอในการให้บริการตามมาตรฐาน คุณภาพของการตรวจสอบบัญชี

ไม่ว่ากิจการจะรายงานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)หรือมาตรฐานการ รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) บริการตรวจสอบบัญชีของเราเป็น มากกว่ารูปแบบการตรวจสอบตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นแต่มันรวมถึงการปรับปรุงรายงานทางการเงินให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการด้วย

CPAPมีประสบการณ์ทำงานกับหลาย ๆ
กิจการ
ได้แก่

 • นายหน้าประกันภัย
 • กิจการซื้อมา-ขายไปและส่งออก
 • กิจการขนส่งและโลจิสติกส์
 • ร้านอาหารและภัตตาคาร
 • พืชผลทางการเกษตร
 • กิจการค้าปลีก
 • กิจการรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
 • กิจการบริการทางวิชาชีพ
 • กิจการลงทุนในธุรกิจ
 • กิจการโรงเรียนนานาชาติ
 • มูลนิธิและสมาคม
 • ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม

“ไม่ว่าเจ้าของธุรกิจจะเป็นสถาบัน บริษัทเอกชนหรือบุคคลทั่วไปการตรวจสอบ ของ CPAPจะให้คุณค่าและความไว้วางใจ”

นอกจากนี้ CPAP ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาฝึกอบรมทางด้านบัญชีและภาษีรวมถึงบริษัท ผู้ให้บริการด้านการจดทะเบียนต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ เพื่อที่จะได้ให้บริการกับลูกค้าอย่าง ครบวงจร CPAP รักษาความสัมพันธ์และยินดีในการสื่อสารกับลูกค้าของ CPAP แต่ละราย