เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่ปี 2531 - ปัจจุบัน

บริษัทฯ ตั้งขึ้นในปี 2531 เพื่อดำเนินกิจการเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีโดยกลุ่มผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตในชื่อ "บริษัท สำนักงาน ซี.พี.เอ. จํากัด" “Certified Professional Associates Co., Ltd”. บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารและการจัดการโดยดำเนินงานเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชี เต็มรูปแบบในปี 2535 ร่วมกับทีมผู้สอบบัญชีรุ่นใหม่ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อย่อจากภาษาอังกฤษ เดิมเป็น “บริษัท ซี.พี.เอ. โปรเฟสชั่นนอล จำกัด” ในปี 2557

จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานทำให้ CPAPเข้าใจสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีเช่นผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต นักบัญชีอาเซียนและผู้บังคับหลักประกันที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรม พัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อควบคุมงานตรวจสอบที่สถานประกอบการของลูกค้า

CPAP นํามุมมองใหม่ ๆ มาใช้โดยใช้ประโยชน์จากความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน

เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกและคําแนะนําที่เหมาะสมต่อองค์กรของท่าน

ทีมผู้ชำนาญการด้านตรวจสอบบัญชี

CPAP พัฒนาความรู้แก่ทีมผู้สอบบัญชี ทีมตรวจสอบและพนักงานอย่างต่อเนื่อง การมีอัตราการ หมุนเวียนต่ำของบุคคลสําคัญในการทํางานอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้เรามั่นใจว่าทีมตรวจสอบมีทักษะ และประสบการณ์ผ่านมายังงานตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้ได้กำหนดให้ทีมงานใช้เวลาที่จําเป็นในการทําความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า อย่างถูกต้อง ทุกธุรกิจมีลักษณะเฉพาะตัวและต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ทั้งหมดนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม