ข่าวสาร

ข่าวสารของเรา

ข่าวสาร
ตุลาคม 7, 2023
ข่าวสารธุรกิจสถาบัน
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนด สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ และสิทธิในการรับเงินปันผล